Functieprofiel

Hier verschijnt binnenkort een functieprofiel van een Circulation Practitioner tot die tijd een voorbeeld van een Ventilation Practitioner

Functieprofiel Ventilation Practitioner
(Aanvulling op het functieprofiel van IC verpleegkundigen)

Hoofdtaak 1: De VP levert een bijdrage aan het zorginhoudelijk beleid tav beademing op de afdeling, met als doelstelling het verhogen van de kwaliteit van zorg.

Subtaken:

 • De VP heeft naast de intensivist een rol in de beleidsontwikkeling en het onderhouden van het beleid voor beademing.
 • De VP is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid op kortere en langere termijn en levert een bijdrage in de beleidsontwikkeling.
 • De VP geeft uitvoering aan het beademingsbeleid.
 • De VP heeft een controlerende en evaluerende functie tav ingezet beleid.

Hoofdtaak 2: De VP houdt zijn kennis en vaardigheden tav beademing op peil.

Subtaken:

 • De VP blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken.
 • De VP volgt scholing, leest vakliteratuur en bezoekt congressen en symposia die relevant zijn op gebied van beademing.

Hoofdtaak 3: De VP verzorgt deskundigheidsbevordering voor het overige personeel op de IC.

Subtaken:

 • De VP verzorgt bijscholingen, vaardigheidstrainingen, en instructiedagen voor het overige personeel.
 • De VP introduceert nieuwe technieken of behandelmethoden tav beademing volgens een vast format.
 • De VP is in staat om nieuwe scholing af te stemmen op de vraag binnen de IC.

Hoofdtaak 4: De VP levert een belangrijke bijdrage in de kwaliteit van zorg op het gebied van beademen.

Subtaken:

 • De VP draagt zorg voor bestaande en nieuwe beademingsprotocollen.
 • De VP draagt zorg voor de invoering van innovaties op gebied van beademing.
 • De VP is afdelingsoverstijgend bezig:
  - tav begeleiding beademde post IC patiënten.
  - als beademingsconsulent bij een hulpvraag buiten de IC.
 • De VP levert een bijdrage aan research op beademingsgebied en de vertaling van de gegevens naar de praktijk.
 • De VP levert een bijdrage in een goed overwogen materiaalkeuze wat betreft beademing en O2 therapie en onderhoud het contact met de industrie.
 • De VP onderhoudt een netwerk met de andere VP'ers.

Hoofdtaak 5: De VP kan een beademingsstrategie voor een patient uitzetten.

Subtaken:

 • De VP kan ongecompliceerde beademingen zelfstandig managen.
 • De VP kan een weaningsplan opstellen en begeleiden.
 • De VP kan een indicaties stellen tot beademen bij patiënten met respiratoire insufficiëntie.

Functie eisen:

Kennis:

 • De VP is een IC verpleegkundige met tenminste drie jaar ervaring op een beademingsafdeling.
 • De VP heeft de opleiding tot Ventilation Practitioner met goed gevolg afgerond.
 • De VP is in staat verbanden te leggen tussen de verscheidene aangeleerde competenties zoals beschreven in de opleidingsgids.
 • De VP heeft voldoende kennis en beheersing van de engelse taal.
 • De VP heeft voldoende kennis in het gebruik van de PC

Zelfstandigheid:

 • De VP is in staat weerstanden te herkennen en deze te overwinnen.
 • De VP is in staat prioriteiten te stellen binnen zijn werkzaamheden als VP'er.
 • De VP Is in staat zijn eigen positie te vinden binnen de organisatie en bakent zijn grenzen goed af in overleg met andere medewerkers.
 • De VP is in staat om aandachtspunten te herkennen en hierin voorstellen te doen naar medici en management.

Sociale vaardigheden:

 • De VP beschikt over goede didactische en communicatieve vaardigheden.
 • De VP is motiverend en stimulerend binnen zijn vakgebied.
 • De VP vormt een netwerk met andere VP'ers.
 • De VP onderhoud relevante contacten met derden zowel in- als extern.
 • De VP onderhoud contacten binnen het multidisciplinaire team.

Risico's, verantwoordelijkheden en invloed:

 • De VP is mede verantwoordelijk voor de beheersing van de geldstroom op respiratoir gebied.
 • De VP is verantwoordelijk voor de adequate afstemming met andere VP'ers binnen de afdeling.
 • De VP is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling op gebied van beademing.

Uitdrukkingsvaardigheid:

 • De VP heeft goede communicatieve vaardigheden.
 • De VP is een goede gesprekspartner op meerdere nivau's binnen de organisatie.
 • De VP kan zijn expertise, ideen en opvattingen tav beademing uitdragen en onderbouwen.

Overige functie eisen:

 • De VP heeft gevoel voor structuur en systematiek.
 • De VP heeft doorzettingsvermogen.
 • De VP kent zijn sterke en zwakke kanten en weet daar goed mee om te gaan.

Arbeidsvoorwaarden:

 • De VP wordt elk dienstrooster (4 weken) twee werkdagen uitgepland voor VP taken.
 • De VP mag twee maal per kalenderjaar een bezoek brengen aan door zijn/haar uitgekozen symposium en/of congres.

Ventilation practitioners
2003